ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG ÁP DỤNG CHO DỊCH VỤ CỦA SRVC

Các điều khoản và điều kiện chung của dịch vụ giao nhận hàng hoá có thể được thay đổi và cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo trước. Phiên bản tổng hợp các điều khoản hiện tại sẽ được SRVC cập nhật định kì trên trang website chính thức (https://srvclogistics.com/srvc-terms-conditions/).Với bất kì dịch vụ vận chuyển hàng hoá nào, người gửi hàng hoá phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện chung có hiệu lực tại thời điểm vận chuyển và áp dụng cho lô hàng vận chuyển đó.

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI
1.1
“Cộng sự” có nghĩa là một thực thể (i) trực tiếp hay gián tiếp kiểm soát một bên (ii) cùng nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp hay gián tiếp của một bên tương đương; hoặc trực tiếp hay gián tiếp sở hữu hay kiểm soát một bên tương đương. Vì lí do này, thực thể đó bị kiểm soát bởi một thực thể khác nếu thực thể khác có 50% hoặc hơn 50% quyền biểu quyết chỉ đạo các vấn đề trong hội đồng quản trị hoặc cơ quan tương đương.

“Hợp đồng” là những thoả thuận về dịch vụ được ký kết giữa người gửi hàng hoá và SRVC, tổng hợp lại thành những giấy tờ như Đề nghị sử dụng dịch vụ/ Bản hợp đồng, các điều khoản chung và điều kiện hay những giấy tờ có liên quan tới điều khoản và điều kiện của dịch vụ.

“Pháp luật thực thi” mang ý nghĩa của pháp luật (bao gồm các quy tắc, quy định, hướng dẫn hoặc mệnh lệnh của chính phủ hay cơ quan có thẩm quyền được quy định) của nhà nước có liên quan hoặc của bất cứ quyền lực pháp lý nào áp dụng cho dịch vụ.

“Vật phẩm” là bất kì vật phẩm hay hàng hoá nào cung cấp cho dịch vụ chuyển hàng của SRVC ngoại trừ những vật phẩm bị cấm theo các điều khoản và điều kiện bao gồm các loại hàng hoá có tên trong bảng F (danh sách những vật phẩm cấm)

“Chi phí” là tất cả các phí dịch vụ áp dụng, phí vận chuyển và các chi phí theo hoá đơn được tính theo tỷ lệ đã thống nhất, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nghĩa vụ thực thi, tiền, thuế, phụ thu, chi phí bổ sung và phí thanh toán muộn được định sẵn trong bảng C ( thẻ tỷ lệ) của điều khoản và điều kiện cụ thể.

“Trọng lượng khấu hao” có nghĩa là chỉ số cao nhất so sánh giữa trọng lượng ghi nhận được của hàng hoá, trọng lượng thực tế hay trọng lượng tính theo thể tích của hàng hoá

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng để tính toán trọng lượng khấu hao:

“Trọng lượng ghi nhận” là trọng lượng được khai báo bởi người mua dịch vụ tại thời điểm đặt dịch vụ giao hàng bằng Ezy2Ship (hoặc bất kỳ hệ thống quản lý khác được SRVC cung cấp).

“Thay đổi” là bất kỳ những bổ sung, xoá, sửa đổi hoặc thay đổi dịch vụ, các thức cung cấp dịch vụ, hoặc tiêu chuẩn của quá trình thực hiện dịch vụ được đồng thuận trong lúc kí kết của các bên.

“Người nhận hàng” là bên mà lô hàng được gửi đến.

“Người gửi hàng” hoặc “khách hàng” là bên đã ký kết hợp đồng giao nhận với SRVC (như đã được nêu tên trong mẫu đề nghị/ hợp đồng dịch vụ) để thực hiện những nhiệm vụ có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn giao các vật phẩm và các giá trị gia tăng trong dịch vụ.

“Hợp đồng” hoặc “Thoả thuận” là giấy đề nghị sử dụng dịch vụ/ hợp đồng, các điều khoản và điều kiện chung ( như đã nói ở trên có thể thay đổi theo thời gian và được cập nhật trên trang srvclogistics.com), các điều khoản cụ thể của dịch vụ, cùng với các phụ lục và lịch trình nếu có, nội dung mở và cập nhật tài khoản và các chính sách bảo mật của SRVC.

“Giao hàng” sẽ được bao gồm không giới hạn việc: giao hàng cho người nhận hoặc người đại diện nhận hộ, hoặc theo sự hướng dẫn của người nhận, giao hàng tới các địa điểm ghi rõ trong Ezy2Ship, giao hàng cho bất kỳ người nào có mặt tại địa điểm đã ghi (cửa hàng điện lợi hoặc tủ khoá bưu kiện) được nêu rõ trong Ezy2Ship, hoặc giao hàng không theo các điều khoản và điều kiện liên quan.

“Giao hàng chưa bao gồm thuế” (Delivered Duty Unpaid) có nghĩa là người nhận hàng thanh toán tiền thuế và các loại thuế áp dụng trên lô hàng được giao cho người nhận (thay cho người gửi hàng)

“Giao hàng đã bao gồm thuế” (Delivered Duty Paid) có nghĩa là người gửi hàng sẽ là người trả tiền cho tất cả các nhiệm vụ và các loại thuế áp dụng trên lô hàng được gửi đi cho người nhận (thay mặt người nhận hàng)

“Bên tiết lộ” (Disclosing Party) là bên muốn tiết lộ “thông tin mật” (Confidental Information) cho người nhận (the Receiving Party)

Ezy2Ship là hệ thống quản lý vận chuyển trực tuyến, nơi mà người gửi có quyền có nhãn hiệu riêng của mình và đặt dịch vụ trực tuyến.

Ezytrak là công cụ trực tuyến theo dõi các hành trình từ điểm đầu đến kết thúc của vật phẩm hay bưu kiện.

“Nhãn hiệu” được xem là nhãn hiệu điện tử, được đăng tải của SRVC hoặc nhãn hiệu trực tuyến của SRVC hoặc nhãn hiệu vận chuyển hàng hoá SRVC, những nhãn hiệu cho biết đầy đủ thông tin về dịch vụ và lô hàng được chuyển giao.

“Bên” tượng trưng cho SRVC hoặc người gửi hàng tuỳ vào trường hợp xem xét.

“Hàng hoá dễ hư hỏng” đề cập tới những mặt hàng dễ hỏng hoặc những thứ hàng hoá đòi hỏi yêu cầu về sự thay đổi nhiệt độ bao gồm không giới hạn các loại động vật sống, thực phẩm, nước đá khô, hoa và các loại vật liệu sinh học.

“Dữ liệu cá nhân” có thể được coi là liên quan tới người nhận, những dữ liệu có liên quan mà từ đó có thể dùng để xác định được cá nhân.

“Mặt hàng cấm” là những mặt hàng, ấn phẩm, vật phẩm nằm trong hạng mục bị cấm đặt ra trong bảng F thuộc về điều khoản và điều kiện chung.

“Tỷ lệ chung” dùng để chỉ tỷ giá cho các lô hàng, được thiết lập bởi SRVC dành cho các dịch vụ gửi hàng nhằm áp dụng cho người gửi và vật phẩm gửi, tại thời diểm vận chuyển, thêm vào bất kỳ chi phí bổ sung hoặc những tỷ giá cho các giá trị thêm không đúng theo tiêu chuẩn hoặc những dịch vụ được bổ sung hoặc bất kỳ khoảng phí bổ sung nào khác tham chiếu với những điều khoảng và điều kiện chung hoặc những tỷ giá bổ sung áp đặt cho các hợp đồng trong trường hợp có thể tuỳ chỉnh được.
Chi tiết chi phí hay phí áp dụng cho các dịch vụ cung cấp cho người gửi hàng được quy định trong bảng C của các điều khoản cụ thể cho dịch vụ và điều kiện để tuỳ chỉnh hợp đồng hay dịch vụ đề xuất cho các hợp đồng tiêu chuẩn.

“Quy định thẩm quyền” đối với SRVC, là bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan thẩm quyền có nhiệm vụ giám sát hoặc điều tiết ngành công nghiệp và vùng lãnh thổ mà SRVC hiện đang hoạt động kinh doanh.

“Bên nhận” là bên người được quyền nhận “thông tin mật” được tiết lộ từ phía “bên gửi”.

“Dịch vụ” bao gồm hoạt động nhận và giao hàng được cung cấp với thẩm quyền của đơn vị hay khu vực của quốc gia hay tại nước sở tại hoặc không. Những giá trị gia tăng trong dịch vụ được cung cấp theo quy định của SRVC.

“Mẫu đề nghị sử dụng dịch vụ/ Hợp đồng dịch vụ” là những mẫu đơn đăng kí dịch vụ được kí kết bởi người gửi hàng về dịch vụ cung cấp bởi SRVC.

“Mẫu đề nghị sử dụng dịch vụ/ Hợp đồng dịch vụ” (bao gồm mẫu mở/ cập nhật tài khoản) là những đơn yêu cầu dịch vụ dành cho người gửi hàng về dịch vụ cung cấp bởi SRVC. (hay bên liên kết, chi nhánh hay nhà thầu phụ).

“Lô hàng” dùng để chỉ một hoặc nhiều vật phẩm của người gửi, nhằm chuyển giao dưới tên của một hay nhiều nhãn hiệu tới một người nhận duy nhất.

“Điều khoản và điều kiện dịch vụ cụ thể” là những điều khoản và điều kiện cụ thể áp dụng cho dịch vụ được cung cấp cho người gửi hàng.

“Thuế” là các khoản thuế áp dụng ở tiểu bang, liên bang hoặc địa phuong (bao gồm không giới hạn các thuế dành cho hàng hoá và dịch vụ, thuế giá trị gia tăng hoặc thuế khấu hao)

“Lãnh thổ” là phần lãnh thổ của quốc gia mà ở đó SRVC kết hợp tổ chức hay thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ.

“Trọng lượng thực tế” là trọng lượng được tính bởi SRVC tại SRVC hoặc các đối tác của SRVC.

“Trọng lượng tính theo thể tích” là trọng lượng tính bằng công thức:
Chiều dài (cm) x Chiều rộng (cm) x Chiều cao (cm) / Ước số thể tích.

“Thời hạn” được quy định tại phần 7.1.

“Ước số thể tích” (VF) là giá trị được sử dụng trong việc tính toán trọng lượng thể tích. Trừ trường hợp chỉ định và khác thoả thuận khác, ước số thể tích được sử dụng để đo lường trọng lượng của các lô hàng quốc tế (5000 cm³/kg) và để đo lường các đơn hàng vận chuyển trong vùng lãnh thổ (như đơn hàng nội địa) sao cho phù hợp với điều khoản và điều kiện trong bảng E của vùng lãnh thỗ tương đương.

“Giờ hành chính” nằm trong khoảng từ thứ Hai tới thứ Sáu (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật, các ngày lễ quốc gia và các ngày nghỉ khác theo thông báo của SRVC.

1.2 Ngoại trừ một số trường hợp ngoài ý muốn:
1. Danh sách những điều khoản và điều kiện chung hoặc các công cụ khác có sự thay đổi hay thay thế trong đó;
2. Danh sách liên quan đến đạo luật, pháp luật, mã hay các điều luật khác bao gồm quy định và các công cụ phù hợp cần sự hợp nhất, sửa đổi, ban hành lại hoặc thay thế bằng cái khác;
3. Từ đơn bao gồm cả số lượng nhiều và ngược lại;
4. Từ chỉ “người” bao gồm một công ty, tập đoàn, đối tác, liên doanh, cơ quan chưa hợp nhất, hay các cơ quan chính phủ và bao gồm danh sách những người thực hiện, quản lý, người nối tiếp, người thay thế (bao gồm không giới hạn người được chọn thay đổi);
5. Nếu đã định sẵn khoảng thời gian nhất định tính từ ngày được tính hay ngày bắt đầu dịch vụ, thời gian sẽ được tính trên ngày của hôm đó.
6. Thời điểm được tính sẽ được coi à khoảng thời gian bắt đầu từ lúc nửa đêm và kết thúc sau 24 giờ đồng hồ sau đó;
7. Thời gian được tính theo mốc thời gian ở Việt nam;
8. Việc tham chiếu bất cứ vấn đề gì (bao gồm không giới hạn các mục hay thời lượng) sẽ thực hiện trên tổng thể hay từng thành phần của nó, thực hiện tới một tập thể hoặc bất kì cá thể có liên quan.
9. Các từ “bao gồm”, “ví dụ như”, “như là” sẽ không được sử dụng hoặc coi là trường hợp giới hạn, và không được giới hạn các nghĩa của từ mà từ đó có liên quan tới ví dụ hoặc ví dụ về các thể loại tương tự;
10. Không có quy tắc nào được xây dựng nhằm gây ra bất lợi cho một bên bởi vì mỗi bên phải có nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ cho điều khoản và điều kiện chung hoặc bất kì phần của điều khoản; và
11. Các nhóm được chèn vào cho tiện lợi hơn và không ảnh ưởng tới việc diễn giải các điều khoản và điều kiện chung cũng như các điều khoản và điều kiện đặc biệt cụ thể.

2 ÁP DỤNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

2.1 Các điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho từng và tất cả các dịch vụ mà áp dụng và được cung cấp cho người gửi hàng, ngoài ra đối với bất kì điều khoản và điều kiện cụ thể nào, trừ trường hợp dịch vụ cung cấp bị giới hạn, nếu có, bởi chính những điều khoản và điều kiện cụ thể cung cấp tuy nhiên:
1. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hay mâu thuẫn giữa các quy định trong mẫu đề nghị dịch vụ/ bản hợp đồng, các điều khoản và điều kiện cụ thể và những quy định của các điều khoản và điều kiện chung (bao gồm bất kỳ phụ lục, bảng và giấy tờ kèm theo), mâu thuẫn sẽ được giải quyết theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) cung cấp các mẫu đề nghị dịch vụ/ bản hợp đồng và các điều khoản và điều kiện cụ thể, (ii) các điều khoản và điều kiện cụ thể, và (iii) các điều khoản và điều kiện chung.
2. Tất cả các quyền hạn được trao cho SRVC dựa trên các điều khoản và điều kiện chung trong mọi vấn đề và điều kiện phải được bổ sung thành quyền của SRVC theo các điều khoản và điều kiện cụ thể đối với vấn đề đó.

3 DỊCH VỤ

3.1 Đối tượng của các điều khoản và điều kiện chung, SRVC (tự thân thông qua các bên liên kết, đại lý bên thứ ba và/hoặc các nhà thầu phụ) sẽ cung cấp dịch vụ cụ thể cho người gửi hàng như đã được liệt kê trong mẫu đề nghị dịch vụ/ bản hợp đồng cùng với các điều khoản và điều kiện cụ thể. Mô tả về các dịch vụ và những điều khoản và điều kiện bổ sung cho việc cung cấp dịch vụ sẽ được liệt kê đầy đủ trong điều khoản và điều kiện cụ thể.
3.2 SRVC sẽ thực hiện việc cung cấp dịch vụ phù hợp với cấp độ dịch vụ được quy định trong điều khoản dịch vụ cụ thể.
3.3 Người gửi hàng phải thực hiện theo các điều khoản và điều kiện dịch vụ cụ thể.
3.4 Mỗi bên có quyền bổ sung thay đổi theo thời gian. Không có sự thay đổi hay bổ sung nào được thực hiện, trừ khi và cho đến khi phạm vi của sự thay đổi và bổ sung được trả thêm phí từ phía khách hàng cho những thay đổi đã được hai bên thoả thuận bằng văn bản.

4 CÁC CHI PHÍ VÀ THANH TOÁN

4.1 Xét theo sự cung cấp của SRVC đối với bất kỳ dịch vụ nào, người gửi hàng phải thanh toán các chi phí liên quan cho SRVC dựa theo các điều khoản và điều kiện cụ thể. Tất cả các chi phí phải chịu thuế hiện hàng trừ các trường hợp ngược lại.

5 BỒI THƯỜNG

Người gửi hàng phải bồi thường và yêu cầu SRVC bồi thường cho bất kỳ yêu cầu, khiếu nại, hành đồng, thay đổi, kiện cáo tiền phí, giá cước, tiền phạt, thuế, các chi phí đưa ra nhằm đe doạ và chống lại SRVC bởi một bên thứ ba gây ảnh hưởng đến hiệu suất của bất kỳ dịch vụ SRVC, phát sinh từ bất kỳ hành động, thiếu sót hoặc mặc định (cho dù có sơ suất hay không) từ bất kỳ nghĩa vụ nào của người gửi hàng dựa trên các điều khoản và điều kiện chung và/hay dựa trên các điều khoản và điều kiện cụ thể, và để bồi thường thiệt hại, chi phí và lợi ích liên quan cho SRVC đối với từng hành động, kiện cáo, khiếu nại cụ thể.

6 GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

6.1 Trong phạm vi pháp luật cho phép, không bên nào phải chịu trách nhiệm của các bên trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sự sơ suất) hoặc vi phạm các nghĩa vụ theo luật dù thế nào và bằng cách này hay cách khác, đối với bất kỳ nguyên nhân nào, dù gián tiếp hay do hậu quả, thế chấp hay do ngẫu nhiên chịu tổn thất hoặc thiệt hại phải chịu hay phát sinh do bên liên quan trong việc ký kết hiệp định. Vì mục đích của điều khoản này, thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả bao gồm không giới hạn, tổn thất về doanh thu, lợi nhuận, kinh doanh hoặc tiết kiệm dự tính, mất mát dữ liệu hoặc uy tính, mất quyền sử dụng hoặc gía trị của các thiết bị bao gồm các phần mềm, khiếu nại của bên thứ ba, và tất cả các liên quan và trường hợp ngẫu nhiên khác.
6.2 Theo trách nhiệm pháp lý cho mỗi vật phẩm hoặc sự cố xảy ra được liệt kê trong các điều khoản và điều kiện cụ thể và được chứng minh thoả đáng, SRVC có trách nhiệm đối với người gửi hàng về bất kỳ vấn đề phát sinh khiếu nại trong hợp đồng (bao gồm cả phí bồi thường), sai lầm cá nhân (bao gồm sơ suất), hoặc vi phạm nghĩa vụ theo quy định hoặc bất cứ ai và bất cứ nguyên nhân gì phát sinh bởi lí do hay liên quan tới dịch vụ hay hiệp ước hay quy định liên quan, sẽ được giới hạn một số tiền tối đa các phí phải trả của khách hàng cho SRVC về dịch vụ dựa trên thoả thuận trong thời hạn một (1) tháng ngay trước sự việc làm phát sinh khiếu nại xảy ra, luôn luôn cung cấp những trách nhiệm tích luỹ tổng hợp tối đa cho SRVC đối với tất cả các khiếu nại phát sinh vì bất kỳ lý do gì hoặc liên quan đến thoả thuận không được vượt quá 10% số phí phải nộp tổng hợp bởi khách hàng dành cho SRVC theo thoả thuận.

7 THỜI HẠN VÀ KẾT THÚC

7.1 Các hiệp định ký kết sẽ có hiệu lực kể từ ngày bắt đầu đặt ra trong mẫu đề xuất dịch vụ/ bản hợp đồng trừ trường hợp chấm dứt sớm theo đúng các quy định trong tài liệu này hoặc điều khoản và điều kiện cụ thể, sẽ tiếp tục cho đến ngày hết thời hạn được đặt ra trong mẫu đề nghị dịch vụ/ bản hợp đồng (“thời hạn”). Không ảnh hưởng tới tính tổng quát được nêu trên, những người gửi hàng phải nhận thức được rằng thời hạn của mỗi dịch vụ có thể bắt đầu và kết thúc tại thời điểm khác nhau trong suốt kỳ hạn xác định rằng các dịch vụ phải kết thúc và không có dịch vụ nào được cung cấp tại thời điểm quá kì hạn xác định.
7.2 Mỗi bên – bên gia hạn (“Terminating Party”) có thể chấm dứt dịch vụ đầy đủ hoặc một mức độ cần thiết bằng việc thông báo cho các bên còn lại.
1. Bên gia hạn cung cấp văn bản thông báo cho bên còn lại trước không ít hơn ba (3) tháng; hoặc
2. Các bên phi phạm điều khoản và điều kiện chung cũng như các điều khoản và điều kiện riêng, bên gia hạn phải đưa ra thông báo trong vòng 14 ngày về vi phạm đó cho bên còn lại khi đã không khắc phục trong khoảng thời hạn thông báo có liên quan được cung cấp.
7.3 SRVC có thể chấm dứt các dịch vụ và/hoặc các thoả thuận, một cách đầy đủ hoặc ở mức độ cần thiết bằng cách cung cấp các thông báo đến:
1. Người gửi hàng có chi phí cao hoặc các khoản tiền khác phải trả cho SRVC mà vẫn chưa thanh toán, và SRVC đã gửi bảy (7) thông báo về vi phạm đó trong giờ hành chính nhưng người gửi hàng vẫn chưa khắc phục vi phạm đó trong thời gian quy định;
2. Người gửi hàng tuyên bố phá sản hoặc nhận được thông báo về vấn đề đó, hoặc người gửi hàng không có khả năng trả nợ hay trong thời gian thanh lý (dù tự nguyện hay bắt buộc) hoặc nếu người gửi hàng đã có những thoả thuận hay chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ.
3. Người gửi hàng có trang chấp hoặc có vấn đề về mặt pháp lý với người nhận, quản lý hoặc luật sư của người nhận.
4. Người gửi hàng có lí do chính đáng được chấp nhận bởi SRVC để ngừng hoạt động kinh doanh;
5. Các hoạt động được tiếp tục trong điều khoản và điều kiện chung cũng như điều khoản và điều kiện riêng được coi là trái pháp luật hoặc nhằm đe doạ tới cuộc sống hoặc tài sản;
6. Theo quan điểm hợp lý của SRVC, người gửi hàng cố gắng sử dụng, có khả năng sử dụng hoặc đã sử dụng bất kỳ dịch vụ (cho dù được sự cho phép hay không của SRVC) một cách trái pháp luật;
7. Bất kỳ thông tin hay tài liệu được cung cấp hay thông tin đại diện nào được đưa ra bởi người gửi hàng là sai sự thật, gây hiểu lầm không chính xác và có sự ảnh hưởng bất lợi tới SRVC hay quá trình cung cấp bất kì dịch vụ nào; hoặc
8. Bất kỳ quà cáp hay lời phán xét nào được cung cấp hay đưa ra cho bất kỳ nhân viên của SRVC nhằm sai khiến, khen thưởng liên quan tới quá trình cung cấp dịch vụ.
7.4 Người gửi hàng có quyền chấm dứt dịch vụ hay thoả thuận, một các đầy đủ hoặc với một mức độ cần thiết bằng cách thông báo tới SRVC
1. SRVCđã tuyên bố phá sản hoặc nhận được thông báo về vấn đề đó, hoặc trường hợp SRVC không thể trả nợ hay trong quá trình thanh lý (dù tự nguyện hay bắt buộc) hoặc nếu SRVC đã có những thoả thuận hay chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ doanh nghiệp.
2. SRVC có tranh chấp hoặc có vấn đề về mặt pháp lý với người nhận, quản lý hoặc luận sư của bên liên quan.
3. SRVC đã dừng các hoạt động kinh doanh; hoặc
4. Các hoạt động được tiếp tục theo điều khoản và điều kiện chung và/hoặc điều khoản và điều kiện cụ thể mà trái pháp luật hoặc nhằm gây ra mối đe doạ đối với cuộc sống và tài sản.
7.5 Trong trường hợp các cơ quan quản lý chỉ đạo, hướng dẫn hoặc cung cấp hướng dẫn thì SRVC sẽ (i) chấm dứt toàn bộ hay một phần các điều khoản và điều kiện chung và/hay điều khoản và điền kiện cụ thể hoặc (ii) tiếp tục với các điều khoản và điều kiện chung và điều khoản và điều kiện cụ thể cùng với các điều khoản nhằm gây ra cho SRVC các vi phạm của bất cứ điều khoản và điều kiện nào, SRVC có quyền chấm dứt những điều khoản và điều kiện chung hoặc điều khoản và điều kiện cụ thể ngay lập tức mà không cần thông báo với người gửi hàng để nhận tiền phạt.
7.6 Khi chấm dứt thoả thuận hay bất kì phần nào trong thoả thuận, mỗi bên phải cung cấp cho bên còn lại bằng chi phí của mình, hoặc sau khi thông báo cho bên kia, xoá tất cả các tài liệu hoặc các dữ liệu chứa đựng hay bao gồm các thông tin mật của các bên hoặc nguồn gốc mà từ đó các thông tin mật của các bên có thể bị phát tán.
7.7 Mặc dù có sự chấm dứt hoặc hết hạn của thoả thuận, mục 9 trong điều khoản và điều kiện chung vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.
7.8 Khi chấm dứt hoặc hết hạn thoả thuận, tất cả các khoản tiền của một bên nợ bên còn lại theo thoả thuận sẽ vẫn tiếp tục nộp trên các điều khoản và điều kiện chung cũng như các điều khoản và điều kiện cụ thể.
7.9 Một bên phải tạm dừng hoặc chấm dứt toàn bộ thoả thuận hoặc bất kỳ phần nào sẽ không bị kết án theo bất cứ quy định hay luật nào, mà các bên có thể đang thi hành hoặc thuộc sở hữu.
7.10 Dưới bất kì chấm dứt hoặc đình chỉ bất cứ dịch vụ nào bởi SRVC vì bất kì lý do gì, không cho phép người gửi hàng nhận tiền bồi thường đối với việc chấm dứt hoặc đình chỉ đó.

8 LƯU Ý

8.1 Tất cả thông báo, yêu cầu, đồng ý, khiếu nại và những thông tin liên lạc theo yêu cầu hoặc được cho phép hoặc thực hiện hoặc kết hợp với các điều khoản và điều kiện chung và/hay điều khoản và điều kiện cụ thể sẽ được đưa ra hoặc được ghi nhận bằng văn bản.
1. Viết tay;
2. Thư đăng kí trả trước hoặc chuyển phát với đơn giao hàng đã được ghi nhận;
3. Chuyển đổi bằng fax; hoặc
4. Thư điện tử – email, gửi đến địa chỉ của người nhận, địa chỉ faxx hoặc địa chỉ email như đã thông báo cho bên kia bằng văn bản trong khoảng thời gian đó.
8.2 Bất kỳ thông báo, yêu cầu, đồng ý, khiếu nại và những thông tin liên lạc sẽ được coi là hợp lệ khi:
1. Nếu được gửi bằng tay, tại thời điểm giao hàng;
2. Nếu được gửi bằng thư đã đăng ký trước hoặc chuyển phát nhanh, tại thời điểm giao hàng;
3. Nếu được gửi bằng fax thành công, tại thời điểm chuyển hàng (cùng với biên nhận được xác nhận và ngay sao thời điểm giao hàng, bản sao đó được gửi qua đường bưu điện đăng kí trả trước); hoặc
4. Nếu được gửi bằng thư điện tử – email, khi nhận được, phải cung cấp đầy đủ (i) người gửi sẽ nhận được biên nhận hồi đáp từ email của người nhận, và (ii) thời gian truyền tải email là giữa khoảng thời gian từ 9:00 đến 17:00 tính theo giờ hành chính, và nếu thời gian truyền tải nằm ngoài khoảng thời gian làm việc thì thời gian nhận được sẽ được xem là 9:00 của ngày làm việc tiếp theo.

9 ĐỘ BẢO MẬT

9.1 Mỗi bên phải có ý thức rằng trong quá trình thực hiện điều khoản và điều kiện chung cũng như điều khoản và điều kiện cụ thể, có thể có trường hợp các bên truy cập vào các thông tin mật của bên kia hoặc một trong các bên liên kết, và các bên phải có ý thức về việc giữ mối quan hệ mật với bên còn lại. Thông tin mật được sử dụng ở bên nhận thông tin vào việc thực hiện dịch vụ hoặc các lợi ích trong điều khoản và điều kiện chung cũng như điều khoản và điều kiện cụ thể, và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, trừ các điều khoản như đã được thỏa thuận bằng văn bản của bên Tiết lộ. Bên nhận phải đồng ý duy trì tính bảo mật của các thông tin mật đã được tiết lộ căn cứ theo điều khoản và điều kiện chung cũng như điều khoản và điều kiện cụ thể và sử dụng cùng một mức độ quan tâm bởi vì tính bảo mật của thông tin đó vào việc ngăn chặn tiết lộ, xuất bản hoặc sử dụng trái phép các thông tin bí mật và trong bất kỳ trường hợp nào, không có ít sự quan tâm hơn mức độ hợp lý. Không bên nào được quyền sao chép hoặc copy thông tin mật của bên khác nằm ngoài phạm vi cần thiết sử dụng cho kinh doanh hợp pháp trong việc kết nối với các điều khoản và điều kiện chung cũng như các điều khoản và điều kiện cụ thể.

9.2 Bên nhận sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc tiết lộ hay sử dung thông tin mật trong trường hợp:
1. Nằm trong hay thuộc phạm vi công cộng, hoặc bằng cách vi phạm các điều khoản và điều kiện chung cũng như các điều khoản và điều kiện cụ thể; hoặc
2. Khi bên người nhận biết được thông tin trên cơ sở không bảo mật trước khi tiết lộ theo các điều khoản và điều kiện chung cũng như các điều khoản và điều kiện cụ thể; hoặc
3. Đang hoặc đã được công bố một cách hợp pháp cho bên nhận bởi một bên thứ ba mà không có bất kỳ quy định về bảo mật nào; hoặc
4. Được yêu cầu công bố theo các luật lệ, quy tắc, quy định hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quy định hoặc theo thị trường chứng khoán hoặc lệnh của tòa án có liên quan đến pháp luật.
9.3 Người gửi hàng có quyền, bằng bất kỳ hình thức văn bản chấp thuận hoặc quyền hạn của SRVC dùng để tiết lộ hay lưu giữ thông tin gửi hàng cho bất kỳ mục đích nào theo yêu cầu của SRVC.

10 CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

SRVC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại phát sinh từ sự thất bại trong việc thi hành bất kỳ nghĩa vụ của mình dựa trên các điều khoản và điều kiện chung cũng như các điều khoản và điều kiện cụ thể nếu thất bại cho yếu tố khách quan ngoài tầm kiểm soát bao gồm không giới hạn các trường hợp chiến tranh bùng nổ, các hoạt động của chính phú, hoạt động chiến tranh, nổ, tai nạn, bạo động dân sự, bạo loại, tranh chấp công nghiệp, đình công, khóa, ngừng hoặc hạn chế lao động từ bất kỳ nguyên nhân nào, cho dù điều kiện thời tiết toàn bộ hay từng vùng, tắc nghẽn giao thông, cơ khí khi sự cố, tai nạn tắc nghẽn bất kỳ đường công cộng hay tư nào nào hoặc đường cao tốc, hoặc sự bùng nổ của các căn bệnh truyền nhiễm hay các trường hợp bất khả kháng khác, hỏa hoạn, lũ lụt hoặc bất kì sự kiện nào khác của Thiên Chúa.

11 QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG

SRVC có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần các quyền và lợi ích của nó theo các điều khoản và điều kiện chung cũng như điều khoản và điều kiện cụ thể. Khách hàng có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần các quyền và lợi ích của nó dựa trên các điều khoản và điều kiện chung cũng như điều khoản và điều kiện cụ thể đã có sự thỏa thuận theo văn bản của SRVC, sự thỏa thuận không được phép tổ chức hay trì hoãn một cách bất hợp lý.

12 HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ

SRVC có quyền thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận bằng cách sử dụng các đại lý hoặc nhà thầu phụ, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo biên bản thỏa thuận.

13 CÁC NHÀ THẦU ĐỘC LẬP

Mối quan hệ giữa các bên phải hoàn toàn độc lập với các nhà thầu khác. Không có gì trong bản hợp đồng này được coi là tạo ra, cung cấp hay có hiệu lực cho hoặc nhận một liên doanh, hợp tác hoặc tổ chức kinh doanh chính thức của bất kì loại dịch vụ nào, và các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sẽ được giới hạn theo những quy định dưới đây. Không có gì trong bản hợp đồng được hiểu như ủy quyền hoặc cho phép các bên hoạt động như một đại lý hay đại diện của bên còn lại.

14 TOÀN BỘ THOẢ THUẬN

14.1 Các điều khoản và điều kiện chung (có thể được thay đổi theo thời gian), các điều khoản và điều kiện cụ thể và các mẫu đề nghị dịch vụ/ bản hợp đồng và các phụ lục và lịch trình (nếu có) sẽ là toàn bộ thông tin được biết giữa các bên về vấn đề cung và là thực hiện dịch vụ cũng như bất kỳ thỏa thuận nào trước đó cũng như cuộc đàm phán liên quan đến các vấn đề ở đây.

15 TRƯỜNG HỢP SỬA ĐỔI
SRVC có quyền tùy ý thay đổi, cập nhật, sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện chung và các trường hợp liên quan được nêu trong tài liệu này mà không có bất kỳ thông báo trước hay bị ràng buộc trong việc quan sát và thực hiện theo các điều khoản và điều kiện chung và bất kỳ sửa đổi nào, như sửa đổi điều khoản và điều kiện và các trường hợp cung cấp dịch vụ ở srvclogistics.com. Hơn nữa, nó là trách nhiệm của người gửi hàng trong việc xem xét các điều khoản và điều kiện chung đối với bất kỳ sự thay đổi, sửa đổi nào, nếu trường hợp người gửi hàng sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ phải tuân thủ theo những cật nhật và sửa đổi của các điều khoản và điều kiện chung.

16 NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Nếu bất kỳ điều khoản nào ở đây trở nên không hợp lệ, hợp pháp hoặc không thể thực thi ở bất kỳ trường hợp nào mang tính tôn trọng pháp luật, thì tính hợp lệ, hợp pháp và tính thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hay bị giảm sút trong bất kỳ trường hợp nào.

17 HỢP ĐỒNG THI HÀNH/ QUYỀN HẠN CỦA BÊN THỨ BA

Một cá nhân không phải là bên tuân thủ những điều khoản và điều kiện chung không có quyền hạn một cách hợp pháp (Quyền của bên thứ ba) (Cap 53B) để thực thi các điều khoản và điều kiện chung.

18 LUẬT PHÁP VÀ PHÁP LÝ

Những điều khoản và điều kiện chung sẽ được điều chỉnh và hiểu theo đúng luật pháp của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trừ khi trái với pháp luật hiện hành như vậy, các bên phải chứng minh bằng văn bản cho bồi thẩm đoàn về vấn đề không độc quyền cho tòa án của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.